ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. február 25 napjától.

Jelen Általános Szerződés és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a (továbbiakban “Szolgáltató”) tulajdonában lévő www.plussizeruci.hu (továbbiakban “Honlap vagy Weboldal”) díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak igénybevételi feltételeit.

Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(Ekrtv) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vevő között a Honlapon keresztül.

A Szolgáltató által működtetett online piactéren ruházati termékek adásvételére van lehetőség.

A Honlap célja, hogy Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Honlapon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki regisztrál a Honlapon, feltölthesse ruházati termékeit értékesítés céljából, illetve, hogy más Felhasználók ezen termékeket a Honlapon keresztül meg tudják vásárolni.

A Szolgáltató által működtetett online piactér sajátosságaira tekintettel az eladott termékek átadása és azok pénzügyi teljesítése a Szolgáltatótól függetlenül, az Eladó és a Vevő között lezajló előzetes egyeztetéseknek megfelelően zajlik le.

A regisztráció, illetve a megrendelés során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(Ekrtv).5. § (4) bekezdésének megfelelően.

1)ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

1.1) Szolgáltató neve és címe és egyéb elérhetőségei, adatai:

Szolgáltató neve: Creative-Life Mérnöki és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1.emelet / 2 ajtó, (13-as kapucsengő)

Szolgáltató adószáma: 14668296-1-43

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 914394

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: CIB Bank Zrt., 10700505-48749806-51100005

Szolgáltató e-mail címe: creativelife.kft@gmail.com      

Szolgáltatás weboldalának címe: www.plussizeruci.hu

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@plussizeruci.hu

Telefonszám: +36/709787330

1.2) Általános Szerződési Feltételek elérhetőségei

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit, valamint annak valamennyi módosítását időrendi sorrendben keltezéssel ellátva a honlapján teszi közé.

A Felhasználó a Weboldal megfelelő rendelkezésének elfogadásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Weboldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Az erről szóló tájékoztatást a Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően az annak megismeréséhez szükséges időben a Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben a jövőre nézve. Az ÁSZF módosításának visszamenőleges hatálya nincs a Felhasználókra.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely jelen ÁSZF mellékletét képezi. Szolgáltató kizárja bármilyen felelősségét az Eladók vagy más harmadik személyek adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért.

1.3) Definíciók

Vevő: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével árut rendel és megvásárol, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, és  Vevőként regisztrál a honlapon.

Eladó: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági, illetve gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalon regisztrál és virtuális boltot nyit a termékek értékesítésének céljából.

Felhasználó: a Regisztrációhoz kötött szolgáltatást igénybe vevő Eladó, illetve Vevő.

Látogató: A Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatását igénybe nem vevő személy.

Szolgáltatás: a Szolgáltató Honlapján online piacteret működtet és ezzel kapcsolatban szolgáltatásokat nyújt. A Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció szükséges. A Szolgáltató határozza meg a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások körét. Erről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja a Szolgáltató.

Regisztráció: a Felhasználónak bizonyos funkciók használatához (pl. virtuális bolt nyitásához) regisztrálnia kell. Regisztrációnak csak azokat a kitöltött adatlapokat tekintjük, amelyben minden kötelezően megadott személyes adat, illetve egyéb adat  szerepel. 

2) SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek. A Honlapon történő eladás és üzenetküldés feltétele az érvényes regisztráció.

2.1) Regisztráció, regisztráció menete:

A Szolgáltató által működtetett Honlapon több szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú és cselekvőképes személy, vagy

gazdálkodó szervezet esetén annak cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció során megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azoknak sem ellenőrzésére, sem felülbírálására a Szolgáltató nem jogosult. Ezt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A leendő Felhasználó a „REGISZTRÁCIÓ” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot valós adatainak megfelelően köteles kitölteni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a kitöltött adatok valóságtartalmát.

A Felhasználó azonosításához és a megrendelések teljesítéséhez a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok az alábbiak: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Üzenetküldés funkció használata esetén a regisztráció során kötelezően megadott adat: e-mail cím. Ezzel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére érkező belső üzenetekről e-mail értesítés kerüljön kiküldésre, ennek későbbi módosítására a Fiókom/Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Az üzenetküldéssel létrejön a regisztráció, azonban ha a felhasználó vásárolni is szeretne, akkor a Fiókom/Adatmódosítás menüpontban meg kell adnia az alábbi további adatait is: név, cím, telefonszám.

Amennyiben valamely Vevő Felhasználóvá kíván válni, a főoldalon található “Fiókom”, majd ezt követően a “Virtuális boltot nyitok” felületre kattintva, meg kell adnia bankszámlaszámát és a számlázási címét, majd ezt követően a “Virtuális boltnyitás” gombbal véglegesíteni szándékát. Minden felhasználó kizárólag egy felhasználói fiókot regisztrálhat, illetve használhat. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy a Szolgáltató előzetes jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy a Szolgáltató jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

A sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az általa a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben. Ezt követően a regisztráció befejezésével be lehet lépni a Fiókba a regisztráció során megadott adatokkal.

A regisztráció során a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, hogy a megadott e-mail cím valós-e. Amennyiben a Szolgáltató azt állapítja meg, hogy a megadott e-mail cím nem valós, úgy megtagadhatja a regisztráció teljesítését.

Felhasználó köteles a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíteni annak érdekében, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek.

      A Felhasználói jelszavának titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

2.2.) Regisztráció törlése

2.2.1. Felhasználó által kezdeményezett Regisztráció törlése

A Regisztráció törlése a weboldalon érhető el a Felhasználók számára. A Regisztráció törlésével a Felhasználó már nem lesz jogosult a belépésre. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Regisztráció törlésével minden addig rögzített adata el fog veszni, a Szolgáltató által törlésre kerül és az adatok visszaállítására már egy későbbi Regisztráció során sem lesz lehetőség. Felhasználó által kezdeményezett törlés esetén Felhasználó nem jogosult reklamációra.

      Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni admin@plussizeruci.hu email címre elküldött kérelmével. A törlésre vonatkozó igény megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, továbbá a jogszabályokban (pl. számviteli törvény szerint számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. Amennyiben a regisztráció törlését követően a Felhasználó nem kíván több hírlevelet, reklámcélú megkeresést kapni a Szolgáltatótól, kérjük ezt a Szolgáltató e-mail címére (admin@plussizeruci.hu) küldött kifejezett kérésével     jelezze.
Felhívjuk a Felhasználók szíves figyelmét, hogy a regisztráció törlését követően az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy regisztráció törlése esetén a már feltöltött egyenleg  visszautalására nincs lehetőség.

2.2.2. Szolgáltató által kezdeményezett Regisztráció megszüntetése

A Szolgáltató az alábbi esetekben kezdeményezheti az egyoldalú Regisztráció megszüntetést:

 • a Felhasználó olyan tevékenységet végez, amely sérti az ÁSZF-ben foglaltakat, a Szolgáltató jogkörét, üzleti tevékenységét,
 • a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó rendellenesen használja a Szolgáltatást, és/vagy az átlagostól eltérően használja a Szolgáltatást,

3. ELADÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

A regisztrált Eladók az alábbi díjmentes szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

– regisztráció,

– felhasználói fiók létrehozása és használata,

– hírlevélre való feliratkozás,

– termékek kiválasztása és kosárba helyezése, megrendelése.

A regisztrált Eladók az alábbi díjköteles szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

– virtuális bolton keresztül történő értékesítés.

                        – termékek feltöltése az online piactérre

                        – diszkontok és kuponok létrehozása

Szolgáltató a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Ezen szolgáltatások hatályos listája és díjai jelen ÁSZF 5. számú mellékletét képezik.

Amennyiben a Felhasználó tevékenysége során a Szolgáltatót kár éri, a Szolgáltató kártérítésre tarthat igényt. Ilyen esetben a Szolgáltató a 3.5. pontban szereplő kártérítési díjat szabhatja ki a Felhasználóval szemben. A kártérítési díj kiszabása nem zárja ki, hogy a Szolgáltató további vagyoni és nemvagyoni kárigényét követelje a Felhasználótól.

Díjfizetés menete:

A Honlap felületén a Virtuális bolton keresztül történő értékesítést, mint díjköteles szolgáltatást előfizetéses rendszerben (továbbiakban: egyenlegfeltöltés) tudja az Eladó igénybe           venni. Az egyenlegfeltöltés kizárólag a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalással, vagy bankkártyás online fizetési megoldással Barion rendszeren keresztül történhet, más egyéb befizetést a Szolgáltató nem fogad be.
Ebben az esetben az Eladó a “Fiókom”, “Virtuális bolt nyitás” menüben létrehozott saját virtuális bolt nyitási kérelmének Szolgáltató általi jóváhagyását követően köteles feltölteni minimum 1000 Ft-ot, az oldalon nyilvántartott egyenlegére.

A virtuális boltnyitási kérelem jóváhagyását és Eladó virtuális boltjának aktiválását követően 1 nap áll Eladó rendelkezésére, hogy feltöltse az egyenlegét.
A minimálisan feltölthető összeg 1000 Ft. A szolgáltatási díj tehát kizárólag az előzetesen feltöltött összegből, előfizetéses rendszer útján egyenlíthető ki, egyéb fizetési lehetőség biztosítása Szolgáltatónak nem áll módjában.

A befizetett összeg beérkezéséről Szolgáltató a külső levelezőrendszeren (azaz a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailen) keresztül értesítést küld az Eladónak, valamint a befizetésről, vagyis az egyenleg feltöltéséről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amely e-mailben kerül megküldésre az Eladó által a regisztrációja során megadott e-mail címre.

Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató által meghatározott minimális díjnál alacsonyabb összeget tölt fel az egyenlegére, úgy Szolgáltató jogosult deaktiválni a Felhasználó Virtuális boltját mindaddig, amíg Felhasználó az általa már átutalt összeget ki nem egészíti a kötelezően előírt minimális egyenlegre.

Az egyenlegre feltöltött összeg időkorlát nélkül felhasználható, viszont a fel nem használt összeg visszaigénylésére a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

Amennyiben az Eladó feltöltött egyenlegének összege 0 Ft alá csökken, termékei a továbbiakban már csak 3 napig lesznek elérhetőek a Honlapon. Az egyenleg újabb feltöltésének hiányában a 3 napos határidőt követően az Eladó termékei és virtuális boltfelülete eltűnik a Honlap nyilvános felületeiről, azaz inaktiválásra kerül. Amennyiben ezt követően újabb, a minimálisan előírt összegű feltöltés érkezik az eladó egyenlegére, a Szolgáltató újra aktiválja az eladó virtuális boltfelületét.

A Szolgáltató az Eladó termékeladásai után jutalék felszámítására jogosult, melynek mértékét a hatályos díjtáblázat (5. számú melléklet) tartalmazza. A jutalékot a Szolgáltató jogosult levonni az Eladó által előzetesen feltöltött egyenlegből. Termékeladásnak minősül minden olyan ügylet, megrendelés, illetve vásárlás, mely során a Felhasználók (Eladó és Vevő egyaránt) a Szolgáltatótól visszaigazoló e-mailt kapnak.

Vásárlás esetén (azaz amennyiben az előzetesen feltöltött egyenlegből jutaléklevonás történik) a Szolgáltató pénteki napokon egyenleg jelentő e-mailt küld az Eladónak, mely az Eladó egyenlegének aktuális mértékét tartalmazza.

3.1. Virtuális bolt nyitása a Honlapon

A Szolgáltató Honlapján termék értékesítésére az jogosult, aki megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat, valamint a regisztrációt követően a kezdő oldalon található “Fiókom”, “Virtuális bolt nyitás” felületre kattintva létrehozza a Honlapon belül saját virtuális boltját, továbbá megadja számlázási címét és bankszámlaszámát.

Az Eladó külön díj fizetése nélkül tudja létrehozni virtuális boltját a Honlapon. Eladó a Honlapon belül kap egy saját virtuális boltfelületet, amelyet saját adataival, fényképpel, illetve egy bemutatkozó szöveggel láthat el. Eladó a boltján belül egyéni termékkategóriákat hozhat létre a Vásárlók számára. Az Eladó a saját elérhetőségeit, illetve ezekre való utalást nem adhat meg sem a Honlap felületén, sem a boltja logóján, a feltöltött fényképén, sem egyéb látható vagy rejtett módon.

A virtuális bolt megnyitását követően az Eladó boltja még inaktív, azaz még nem látható a Honlap nyilvános felületein. Eladó a virtuális bolt létrehozása után kérheti a virtuális boltjának aktiválását a “Virtuális bolt aktiválás” menüpontra kattintva.

Amennyiben a termékek bemutatása megfelel az ÁSZF-ben előírt követelményeknek, akkor Szolgáltató az Eladó  virtuális boltját kettő munkanapon belül aktiválja. Amennyiben ez nem történik meg, a Szolgáltató üzenetben értesíti az Eladót arról, hogy mi az elutasítás indoka, és arról, hogy az elutasítás oka milyen módon orvosolható.

Amennyiben 1 hónapot (30 napot) meghaladóan nincs megvásárolható termék a virtuális boltban, akkor a Szolgáltató jogosult inaktiválni az Eladó virtuális boltját. Inaktiválás után az Eladó kérésére ismételten aktiválható a virtuális bolt, ha ezt az Eladó a Szolgáltatótól kéri és megfelel az ÁSZF-ben foglalt követelményeknek.

3.2. Termékek feltöltése a Honlapra

Az Eladó az eladásra kínált termékeit, azok fotóit és a termékek leírásait elhelyezheti a Honlapon a virtuális boltján belül. A termékek feltöltésének hatályos díjszabását az ÁSZF melléklete tartalmazza. Az Eladó az általa értékesíteni kívánt termékről kizárólag olyan fényképet tölthet fel a Honlapra, amely az ő szellemi terméke, vagy amelynek felhasználására jogosultsággal rendelkezik.

A termékek kizárólag valós adatokkal tölthetők fel a Honlapra. Tilos olyan termék feltöltése, amellyel, illetőleg amelyből megfelelő és a meghirdetett mennyiséggel az Eladó nem rendelkezik. A termékek vételára kizárólag forintban, bruttó összegben tüntethető fel, mely minden adót tartalmaz. A termék vételárán felül kizárólag szállítási költség tüntethető fel, forintban meghatározva, valós adatokkal.

Kizárólag olyan termék hirdethető meg készleten levőnek, mely a termék feltöltésekor az Eladó rendelkezésére áll. Amennyiben a Honlapon az Eladó a „készleten” ellátott státusszal megjelölt terméket azért nem tudja eladni a Vevő számára, mert a termék nem áll az Eladó rendelkezésére, a Szolgáltató az adásvétel után járó jutalékot jogosult beterhelni.

Termékhez nem kapcsolódó jelzők, megnevezések, keresőszavak, egyéb jellemzők megjelölése tilos. Az Eladó a feltöltött termék leírásában a Honlapon kívül máshol fellelhető hirdetésben megjelölt termékre a hirdetésben nem hivatkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a kapcsolódó terméket haladéktalanul eltávolítani a Honlapról.

Az Eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

Amennyiben a hirdetésbe több darabszámmal kerül feltöltésre a termék, akkor sikeres értékesítés után a termék valós, megmaradt darabszámmal kerül feltüntetésre a Honlapon.

3.3. Fizetési és szállítási módok meghatározása

Az Eladó jogosult eldönteni, hogy a Honlap által felajánlott fizetési és szállítási módok, lehetőségek közül melyeket biztosítja a Vevők részére az alábbiak közül:

 • Személyes átvétel
  • Postai küldemény utánvéttel
  • PickPackPontos szállítás utánvéttel
  • Futárszolgálat utánvéttel
  • Futárszolgálat előre fizetéssel
  • Csomagautomata előre fizetéssel
  • Csomagautomata utánvéttel
  • Egyéb fizetési mód is megadható

A fentiekben felsorolt lehetséges megoldások közül az Eladó választhatja ki, hogy mely lehetőségeket biztosítja a vevő részére. Ezt követően a vevő a kosárban az Eladó által megadott szempontok közül választja ki az általa preferált fizetési módot, ahogyan ki szeretné egyenlíteni a vásárlás ellenértékét, illetve azt a módot, ahogy meg szeretné kapni a terméket.

Az előző pontban meghatározottak és az Eladó által választott fizetési és szállítási feltételek Eladónként eltérőek lehetnek.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a vételár megfizetése (pénzügyi teljesítés) a Szolgáltatótól teljes mértékben függetlenül, az Eladó és a Vevő egyeztetésének és megállapodásának megfelelően zajlik le.

3.4. Eladó kötelezettségei

Eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék Vevő általi megvásárlása esetén a terméket az általa, a Honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vevőnek.

Az Eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai/szállítási díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt vételárat kérheti el Vevőtől. A termék feltöltésekor kötelező megadni a termék valós és reális belföldi szállítási költségét. A Honlapon feltüntetett árak (mind a termék ára, mind pedig a szállítási költség) minden esetben bruttó fizetendő összegek.

Eladónak a Honlapra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, erre tekintettel nyilatkozatához kötve van, vagyis a szerződéstől való elállás részéről nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés az Eladó és a Vevő között, amit mindkét fél köteles teljesíteni.

Eladó köteles a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített, rá, illetve az általa folytatott tevékenységre vonatkozó számlaadási, nyugtaadási kötelezettségének eleget tenni. Eladó köteles az általa értékesítésre felkínált termékekre előírt szavatossági, jótállási kötelezettségének eleget tenni. Mindezek betartásáért kizárólag Eladó felelős.

3.5. Tiltott tevékenységek

Az Eladó számára a Honlap – és értelemszerűen a virtuális boltja – teljes felületén (ideértve a felhasználók közötti levelezést is) tilos bármilyen külső elérhetőséget, hivatkozást, linket, vásárlási lehetőséget stb. bármilyen módon megadni, és tilos a vele történő külső kapcsolatfelvételre – azaz a Szolgáltatót megkerülve – történő utalás.

Amennyiben a Szolgáltató akárcsak egy alkalommal is ilyen esetet észlel, jogosult az Eladót figyelmeztetni, illetve jogosult a kérdéses terméket azonnal eltávolítani. Amennyiben ez több alkalommal előfordul, úgy a Szolgáltató jogosult az Eladó felhasználói fiókját felfüggeszteni.

A Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék, illetve olyan jelzéssel, képpel, felirattal, megjelöléssel stb. ellátott termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, harmadik személyek szerzői jogaiba ütközik, bármilyen módon sérti harmadik személyek jogait, hamis/hamisított, pornográf vagy obszcén jellegű, illetőleg gyűlöletkeltő tartalmú.

Kártérítési díj:

Amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy az Eladó a Szolgáltató megkerülésével a jutalék-fizetési kötelezettsége csökkentése vagy meghiúsítása céljából a Vevővel közvetlenül megpróbál kapcsolatba lépni, illetőleg a Szolgáltató megkerülésével a Vevő részére közvetlenül értékesít, a Szolgáltató jogosult 100%-os jutalékot kártérítés címén kiszabni.

A kártérítési díj alapját az érintett termék vételára képezi.

4. VÁSÁRLÁS MENETE

4.1. Termék kiválasztása, kosárba helyezése

A Vevő az Eladó általa kiválasztott és megvásárolni kívánt termékét bejelentkezés után a termékoldalon a „KOSÁRBA” hivatkozásra kattintva a kosarába teheti azt. Ezt követően választása szerint tovább vásárolhat a Honlapon és más Eladó termékei közül is választhat, vagy akár azonnal kiválaszthatja a szállítási és fizetési módokat.

A Vevő minden egyes termék kosárba helyezésekor kiválaszthatja egy legördülő ablak segítségével, hogy az adott terméket forgalmazó Eladó által biztosított szállítási és fizetési módozatok közül melyiket igényli. A felajánlott lehetőségek közül csak egy választható.

Amennyiben a Vevő már nem kíván tovább vásárolni, az eddig kosárba helyezett termékeit megtekintheti és megrendelését véglegesítheti a „KOSÁR” hivatkozásra kattintva. Ugyanezen a felületen törölheti is a kosarába rakott termékeket a „TÖRÖL”” feliratra kattintva. A Vevő a „MEGVÁSÁROLOM” hivatkozásra való kattintással véglegesítheti a megrendelést.

A Szolgáltató köteles a beérkezett megrendelésről 48 órán belül visszaigazoló emailt küldeni Vevő részére. Ez a visszaigazoló email egy automatikus e-mail, melyet a Szolgáltató mind a két fél (Eladó és Vevő is) részére megküld az Eladó és a Vevő regisztráció során megadott e-mail címére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a másik fél elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám, vevő postai címe). Az elérhetőségek segítségével az Eladó és a Vevő felveheti egymással a kapcsolatot és egyeztetheti a megrendelt termék kiszállításának (átadásának, postázásának) részleteit. Amennyiben a Vevő a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, mentesül az ajánlati, illetve szerződéskötési kötöttség alól és nem köteles 48 óra elteltével megvásárolni a terméket. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés érvényesen a „MEGVÁSÁROLOM” hivatkozásra kattintással és a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre.

Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, pontosságáért tekintettel arra, hogy ezen adatokat a Felhasználók szolgáltatták a Szolgáltató részére.

Amennyiben a Vevő az automatikus visszaigazoló e-mailben a megrendelésével kapcsolatban bármilyen eltérést, hibát észlel, köteles ezt haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé a Honlap megfelelő menüpontján keresztül. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

4.2. Adásvétel lebonyolítása

A megrendelés elküldésével, azaz a „MEGVÁSÁROL” hivatkozásra kattintással a Vevő szerződéskötési ajánlatot tesz az Eladónak, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Szolgáltató által a Felek részére a regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött megerősítő üzenetével, azaz a visszaigazoló e-maillel jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Vevő köteles a termékért fizetendő vételárat (esetleges járulékaival, pl. szállítási díjjal növelten) az Eladónak megfizetni, azaz a terméket megvásárolni, az Eladó pedig köteles az általa eladásra kínált terméket a megjelölt áron a Vevőnek eladni.

Az adásvétel lebonyolítása az Eladó és a Vevő feladata, kötelezettsége, ennek részleteibe, egyéb körülményeibe a Szolgáltatónak semmilyen beleszólása nincs, abba semmilyen formában nem avatkozik bele tekintettel arra, hogy a jogügylet létrejöttében kizárólag közvetítő szerepet tölt be.

Az Eladónak és a Vevőnek a megrendelés visszaigazolása időpontjától számított legkésőbb 2 munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a Vevőnek 2 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a Honlapon keresztül általa megrendelt terméket. Az Eladó jogosult arra, hogy a 2 napos határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa.

Amennyiben a Vevő az Eladó megkeresésére nem reagál, illetve 2 naptári napon belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti és kérheti az adásvétel meghiúsultnak nyilvánítását.

Amennyiben a vevő nem tesz eleget vásárlási kötelezettségének, vagy az Eladó több alkalommal is sikertelenül próbálja meg felvenni a kapcsolatot a vevővel, az Eladó kérelmezheti a Szolgáltatónál az adásvétel után felszámított jutalék visszatérítését.

A jutalék Szolgáltató általi visszatérítésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az Eladó legalább három alkalommal eredménytelenül próbálta meg felvenni a kapcsolatot a Vevővel, vagy a Vevő írásban kijelentette, hogy vásárlási kötelezettsége ellenére sem vásárolja meg a terméket.

A jutalék visszatérítéséhez az Eladó köteles a Szolgáltatónál a jutalék visszatérítését kérelmezni. Ennek határideje legkésőbb a vásárlást követő 30 nap. Ezen határidő elteltével a Szolgáltató nem köteles a jutalékot visszatéríteni az Eladónak.


Abban az esetben, ha az Eladó kéri a jutalék visszatérítését, de a Vevő időközben mégis teljesítette kötelezettségét, vagy az Eladó nem is biztosított lehetőséget a Vevőnek arra, hogy kötelezettségeit teljesítse, úgy Szolgáltató felfüggesztheti az Eladó hozzáférését az Honlaphoz és ezzel együtt a virtuális boltjához.

Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket nem veszi át és ezt az Eladó a Szolgáltató felé jelzi, Szolgáltató jogosult a Vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve felfüggeszteni. Amennyiben az Eladó a Vevő teljesítése ellenére a terméket nem adja át vagy nem juttatja el a Vevőnek, és ezt a Vevő a Szolgáltató felé jelzi, Szolgáltató jogosult az Eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

5. ELÁLLÁSI JOG, SZAVATOSSÁGI JOG, JÓTÁLLÁSI IGÉNY

Elállási jog: A Vevő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendeletben és kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolhatja. Vevő az elállási jogának gyakorlását közvetlenül Eladóval szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó jogával, illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából – mely őt a 45/2014. Kormányrendeletben foglaltak szerint a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül az Eladóhoz fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy amennyiben a Vevő valamilyen oknál fogva panaszát nem képes eljuttatni Eladóhoz, közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze azt, aki haladéktalanul gondoskodik annak Eladóhoz való eljuttatásáról, de ezen kívül Szolgáltató semmilyen egyéb vállalást nem tesz az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban. Eladó ilyen esetben is köteles azt 15 munkanapon belül kivizsgálni, és indokolt esetben orvosolni a Vevő panaszát. Az elállási jog gyakorlásának részletes szabályait, rendelkezéseit a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

Szavatossági és jótállási igényt Vevő kizárólag közvetlenül az Eladóval szemben tudja érvényesíteni, a Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, semmilyen szavatossági és jótállási időt, jogot, és kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá tájékoztatja Vevőt, hogy a szavatossági és jótállási jogokkal kapcsolatos általános tájékoztatót a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 

6. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

A Szolgáltató rögzíti, hogy nem felel semmilyen személy fizetőképességéért, vagy bármely nyilatkozatának valódiságáért, és ezek vizsgálatára nem köteles. Felhasználó kijelenti, hogy az általa értékesítésre feltöltött termékeknek ő a tulajdonosa és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga mely az adásvétel meghiúsítását eredményezné. Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Vevők a termékeket ténylegesen meg tudják-e venni, az Eladók pedig ténylegesen el tudják-e adni a termékeket, azaz a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót, adásvételt eredményesen be is tudják fejezni.

Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal funkciói, tartalma vagy az azon hirdetett szolgáltatások/termékek igénybevételéből és/vagy használatából eredő kárért, hátrányért.

A Weboldalra esetlegesen feltöltött kapcsolódási pontok (linkek) más szolgáltatók oldalaira irányíthatnak. Ezen oldalak tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, azokkal semmilyen kapcsolatban nem áll. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ezen szolgáltatók oldalainak tartalmáért, ezen oldalak jogszerűségéért, valamint adat- és információvédelmi gyakorlatáért, ill. az oldalak látogatásából eredő, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért. 

Szolgáltató nem vállal garanciát a Weboldalon a nem általa elhelyezett anyagok és információk hitelességéért, hibátlanságáért. A weboldalon közölt adatokért, azok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, amennyiben az adott adatokat nem ő helyezte el.

A Weboldal látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a Weboldal tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatót.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget különösen az egyes Felhasználók által a Szolgáltató közösségi oldalán közzétett valós, vagy valótlan információkért, esetlegesen károkozó vagy jogellenes hivatkozásokért.

Felhasználó a teljes felelősséget vállalja mindenféle tevékenységért, ami a felhasználói regisztrációs fiókjában vagy azon keresztül történik. Ha a Felhasználónak tudomására jut a regisztrációs fiókjának bárminemű jogosulatlan használata, köteles a Szolgáltatót azonnal értesíteni. Jogosulatlan hozzáférés révén megrendelt Szolgáltatások esetén Szolgáltató nem köteles megtéríteni a megrendelt és/vagy felhasznált Szolgáltatások díjait.

A Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel a Weboldallal kapcsolatos, vagy a Weboldal használatából, vagy használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, üzemzavarból, szoftverhibából, információ-továbbítási késedelemből vagy számítógépes vírusból, kommunikációs vonal- vagy rendszerhibából bekövetkező károkért.

Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.

A Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, jogszerűségére, és az adásvétel  tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az Eladó és a Vevő között kialakult vita esetén Vevő mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

Az eladott termékek átadása és a vételár megfizetése (pénzügyi teljesítés) a Szolgálatóttól teljes mértékben függetlenül zajlik.

Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Honlapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Honlapon található az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, jogosult azt jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató a bejelentés kivizsgálásra során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ, adat, tartalom haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

7. HÍRLEVÉL, REKLÁMCÉLÚ MEGKERESÉSÉSEK

A Felhasználók a Regisztrációjuk véglegesítésével hozzájárulnak ahhoz, hogy feliratkozzanak a Szolgáltató hírlevelére.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen visszavonhatja a weboldalon a megfelelő funkció alkalmazásával, vagy a Szolgáltató címére postai úton küldött levélben, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben.

A fentiek alapján tehát a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, illetőleg a Felhasználót direktmarketing céljából megkeresni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult a fent részletezett módon visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet, illetve direktmarketing célú megkeresést nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a személyes adatait hirdetési és reklámcélokból a Szolgáltató tárolja, ill. folyamatosan felhasználja, tehát pl. hírleveleket, egyéb marketing célú megkereséseket küldjön a Felhasználónak.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai alapján személyre szabott hirdetéseket, ill. ajánlatokat küldjön a Szolgáltató a részére.

A Felhasználó által szolgáltatott adatokat a honlapunk, hirdetéseink, marketingünk, piackutatásunk, valamint értékesítési tevékenységünk eredményességének mérésére és javítására is felhasználhatjuk.


A Szolgáltató rendszere egyéb – a szolgáltatással kapcsolatos – értesítő, tájékoztató  üzeneteket is küldhet alkalmanként e-mailben is a Felhasználónak.

További információk az adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak.

8. PANASZ ÉS REKLAMÁCIÓ KEZELÉSE

Kérjük, hogy a Szolgáltatóval szembeni panaszát elsődlegesen a Szolgáltató elérhetőségein szíveskedjék közölni, hogy az abban foglaltakat ki tudjuk vizsgálni.

Panaszügyintézés helye: Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban a Szolgáltató jelen ÁSZF első részében megadott székhelyére küldött postai levélben, valamint e-mail címére küldött elektronikus levélben terjesztheti elő, illetőleg szóban is előterjesztheti a telefonos elérhetőségeken.

Panaszügyintézés módja: A Szolgáltató a beérkezett szóbeli panaszokról jegyzőkönyvet vesz fel, míg az írásbeli (postán vagy elektronikus levélben érkezetteket) panaszokat iktatja. A Szolgáltató a panaszokat a beérkezésüktől (szóbeli panasz esetében a jegyzőkönyv felvételétől) számított 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu fordulni.

9. SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató online értékesítési rendszerében megjelenített valamennyi tartalom (grafika és egyéb anyagok, a honlap felületének elrendezése, szerkesztése, a használt szoftveres és egyéb megoldások, védjegy, cégnév stb.) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltatótól eltérő személyek, a Felhasználók által értékesített termékek, illetve a Felhasználók védjegyei, márkajelzései, elnevezései stb. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

Amennyiben Felhasználó vagy a Látogató azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a Szolgáltató Honlapján keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével valamely Felhasználó által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény13. § (1) értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt kérelmével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A kérelem elküldésekor a Felhasználó vagy az oldal egyéb látogatója köteles megjelölni és hitelt érdemlően bizonyítani, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termékek eltávolítását kéri, illetve szükséges megadnia elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Kizárólag megalapozott, megindokolt kéréseket, jelzéseket bírál el a Szolgáltató. Amennyiben a Szolgáltató megítélése, döntése szerint megalapozottan fennáll a szerzői jogsértés, úgy az érintett termékeket inaktiválja, és eltávolítja a Honlap nyilvános felületeiről.
Amennyiben a szerzői jog jogosultja meghatalmazottja útján jár el, a képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni szükséges a kérelemhez.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, melyet a Felhasználó kifejezetten elfogad és tudomásul vesz. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket a szerződés megkötését megelőzően megismerhetővé tette a Felhasználó számára, így a szerződés annak elfogadásával a Felek között a jelen tartalommal létrejött, melyet a Felhasználó is kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven jön létre a felek között, és arra a magyar jog az irányadó.

A Szolgáltató köteles a Felhasználóról az Üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelni. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatainak kezelésének feltételeiről Adatkezelési Tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

A jelen ÁSZF 2019. február 25 napjától visszavonásig, illetve a további módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a honlapon történő megjelenéssel válnak hatályossá.

Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére a Felek kikötik a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésből eredő jogvita esetén a jogosult bíróságon érvényesítheti igényét közvetlenül a másik féllel szemben.

Mellékletek: