2.számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁSZF 2. SZ. MELLÉKLETE

Tisztelt Felhasználó (Fogyasztó)!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

1. Szolgáltató elérhetőségei:

Szolgáltató neve: Creative-Life Mérnöki és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1.emelet / 2 ajtó, (13-as kapucsengő)

Szolgáltató adószáma: 14668296-1-43

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01 09 914394

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: CIB Bank Zrt., 10700505-48749806-51100005

Szolgáltató e-mail címe: creativelife.kft@gmail.com                     

Szolgáltatás weboldalának címe: https://www.plussizeruci.hu

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@plussizeruci.hu

Telefonszám: +36/709787330

2. A Szolgáltató az esetleges fogyasztói panaszokat a fenti elérhetőségeken fogadja az ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően.

Kérjük, hogy a Szolgáltatóval szembeni panaszát elsődlegesen a Szolgáltató elérhetőségein szíveskedjék közölni, hogy az abban foglaltakat ki tudjuk vizsgálni.

Panaszügyintézés helye: Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban a Szolgáltató jelen ÁSZF első részében megadott székhelyére küldött postai levélben, valamint e-mail címére küldött elektronikus levélben terjesztheti elő, illetőleg szóban is előterjesztheti a telefonos elérhetőségeken.

Panaszügyintézés módja: A Szolgáltató a beérkezett szóbeli panaszokról jegyzőkönyvet vesz fel, míg az írásbeli (postán vagy elektronikus levélben érkezetteket) panaszokat iktatja. A Szolgáltató a panaszokat a beérkezésüktől (szóbeli panasz esetében a jegyzőkönyv felvételétől) számított 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu fordulni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a megrendelt/megvásárolt termék Eladójával szemben kíván panasszal élni, úgy ezen panaszát az Eladónál érvényesítheti közvetlenül, az Eladó visszaigazoló e-mailben található elérhetőségein.

Kérjük, hogy részünkre kizárólag a Szolgáltatóval szembeni panaszait szíveskedjen megküldeni!

3. A Szolgáltatás megnevezése: Online piactér működtetése ruházati termékek kereskedelme, értékesítése céljából.

4. A Szolgáltatás (Termékek) díja: az ÁSZF-ben, illetőleg a weboldalon meghatározott díjtáblázat az irányadó (amely adóval megnövelt teljes – bruttó – összeget tartalmaz).

5. A teljesítés feltételei: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek.

6.Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet szabályai alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Eladóval kötött adásvételi szerződéstől. Az elállási jogát a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján csak a fogyasztókat illeti meg. A Ptk. alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Tehát kizárólag természetes személy gyakorolhatja elállási jogát!

Ha Ön elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó visszaigazoló e-mailben található elérhetőségeire. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy elállási jogát kizárólag az Eladóval szemben érvényesítheti, erre tekintettel nyomatékosan kérjük, hogy a Szolgáltatónak ne küldjön elállási nyilatkozatot.

Amennyiben a Vevő valamilyen oknál fogva panaszát nem képes eljuttatni Eladóhoz, akkor különösen indokolt esetben közvetlenül a Szolgáltatóhoz is intézheti azt, aki haladéktalanul gondoskodik annak Eladóhoz való eljuttatásáról, de ezen kívül Szolgáltató semmilyen egyéb vállalást nem tesz az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, mely az ÁSZF 4. számú mellékletét képezi. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai: Ha Ön eláll az Eladóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vevő saját költségén köteles gondoskodni. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza. Elállás esetén az Eladó követelheti a Vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő káraink megtérítését! Ezeken kívül a Vevőt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogszabály alapján nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7. Szavatossági és jótállási igényt Vevő kizárólag közvetlenül az Eladóval szemben tudja érvényesíteni, a Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, semmilyen szavatossági és jótállási időt, jogot, és kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá tájékoztatja Vevőt, hogy a szavatossági és jótállási jogokkal kapcsolatos általános tájékoztatót az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 

8. Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató nem iktatja a szerződést, a szerződés utóbb hozzáférhető lesz.

9. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben jelen jogügylettel összefüggésben bármilyen panasza van, akkor kérjük, hogy elsősorban a Szolgáltatónak közvetlenül jelezze azt, melyet kivizsgálunk. Amennyiben a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu fordulni.

Amennyiben Önnek az Eladóval szemben van panasza, kérjük, hogy ennek egyeztetése érdekében közvetlenül az Eladóval vegye fel a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetére javasoljuk, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az eladó székhely szerint illetékes békéltető testülettel.

Kelt és lezárva: Budapest, 2019. február 25 napján.